Forretningsbetingelser for Reaktion ApS

Formål og definitioner

Al samhandel (fysisk og digitalt) med mellem kunde og Reaktion ApS (herefter benævnt Reaktion) er underlagt følgende forretningsbetingelser med mindre andet er angivet eller er skriftligt aftalt med Reaktion.

Der skelnes mellem specialudviklede løsninger, som udvikles specifikt til kunden af Reaktion, og standardløsninger, som allerede er udviklet af Reaktion og hvor kunden ikke nødvendigvis har indflydelse på funktionalitet.

Priser

Priser opgivet på denne hjemmeside, i brochurer, via e-mail korrespondance, mundtlige aftaler og andet er angivet i danske kroner excl. moms.

Priser er excl. omkostninger til levering, hosting, licenser, software, hardware, billedrettigheder o. lign. med mindre andet er opgivet i afgivne tilbud.

Der tages forbehold for tryk- og tastefejl samt prisstigninger grundet underleverandører og andre eksterne samarbejds-partneres forbehold som ved aftaleindgåelse ikke var kendt af Reaktion ved tilbudsafgivelse eller ordreindgåelse.

Er der ikke aftalt fast pris for et projekt eller webløsning (eller andet udført arbejde) afregnes pr. minut i henhold til anvendt tid og gældende timepris. Timepris kan altid oplyses af Reaktion. Der faktureres som minimum 30 minutter pr. dag.

Betalingsbetingelser

Fakturaer forfalder med 8 dage netto. Ved overskridelse af forfaldsdatoen tilskrives, uden varsel, morarenter på 2% pr. måned for det fulde udestående beløb startende fra forfaldsdatoen. Dertil tillægges et rentegebyr på 100,00 kr. pr. rentenota.

Ved fortsat manglende betaling forbeholder Reaktion sig retten til at overdrage fordringen til 3. part ifm. inkasso.

Ved manglende overholdelse af betalingsbetingelserne, forbeholder Reaktion sig retten til at lukke for adgang til kundens tjenester uden varsel samt ophæve evt. samarbejdsaftaler.

Tilbud af betydelig værdi (betydelig defineres til en hver tid af Reaktion) kan kræves opdelt i flere delbetalinger.

Levering

Levering finder sted ved det i samarbejdsaftalen eller tilbudsmaterialets aftalte tidspunkt, med mindre dokumenterbare forhold i Reaktions processer umuliggør dette.

Udviklingsprojekter leveres digitalt pr. mail eller overført til ftp-adgang med mindre andet er skriftligt aftalt.

Standardløsninger leveres i løbet af 1-3 arbejdsdage med mindre andet er angivet. Standardløsninger leveres som beset, og der gives ikke adgang til kildekode eller servermiljø.

Kundens forpligtelser

Kunden er forpligtiget til at holde Reaktion ajour med firmaoplysninger, heriblandt adresseændringer. Dette kan ske ved skriftlig henvendelse.

Produkter udviklet af eller stillet til rådighed af Reaktion, skal til en hver tid linke til Reaktions hjemmeside med mindre andet er skriftligt aftalt.

Derudover skal alle produkter udviklet af Reaktion henvise til Reaktions hjemmeside direkte i kildekoden.

Aftalte deadlines (skriftlige såvel mundtlige) skal overholdes. Ved overskridelse fralægger Reaktion sig evt. aftalte deadlines.

Reaktions forpligtelser

Reaktion er forpligtet til at levere det i samarbejdsaftalen eller tilbudsmaterialets angivne produkt eller ydelse til det aftalte tidspunkt. Reaktion er ikke forpligtiget til at yde support eller servicering på 3. parts produkter eller at sætte sig ind i 3. parts systemer for at kunne levere produkter og/eller ydelser med mindre andet er skriftligt aftalt.

Ejendomsretten

Ejendomsretten for specialudviklede produkter tilfalder kunden ved betaling med mindre andet er aftalt.

Standardløsninger udbudt af Reaktion tilhører Reaktion og det er derved kun brugsretten der købes. Brugsretten gælder i det i samarbejdsaftalen angivne tidsrum.

Ansvar

Reaktion frasiger sig et hvert ansvar ved brug af webløsninger og specialudviklede produkter leveret af Reaktion.

Ved problemer i forbindelse med brug eller forsinket levering hæfter Reaktion ikke for evt. driftstab, avancetab eller andet tab kunden måtte få.

Tilbudsgivning

Tilbudsmaterialet udarbejdet af Reaktion skal opfattes som fortroligt og må ikke videregives eller videreformidles til 3. part. Al tilbudsmateriale (layout, skitser, struktur, databaser o. lign.) udarbejdet i forbindelse med tilbudsmaterialet må ikke anvendes uden skriftligt tilladelse fra Reaktion.

Tilbud er gældende i det i tilbudsmaterialets angivne tidsrum.

Markedsføring

Reaktion må i nødvendig udstrækning benytte kunder til markedsføring af Reaktions produkter, webløsninger og ydelser. Nødvendig defineres til hver en tid af Reaktion.

Dette gælder tilbudsmateriale, produkter, ydelser, billeder, design o. lign. samt beskrivelse af projektforløbet.

Underleverandører

Reaktion kan benytte underleverandører samt freelancere i den grad Reaktion finder nødvendigt for at opfylde indgåede samarbejdsaftaler.

Reaktion er ikke forpligtiget til at opgive underleverandører og freelancerer eller aftaltevilkår med disse.

Opsigelser

Ved misvedligeholdelse af samarbejdsaftalen fra kundens side kan Reaktion kræve aftalen annulleret, og kræve udgifter, tab og tabt fortjeneste dækket af kunden i forhold til brugte ressource. Reaktion vurderer selv ressourceforbruget og udarbejder dokumentation herom.

Kunden kan ikke opsige samarbejdsaftalen så længe Reaktion opfylder sine i aftalen angivne forpligtigelser.

Hvis kunden ønsker at annullere en aktiv samarbejdsaftale kan Reaktion kræve det fulde beløb dækket med mindre andet er skriftligt aftalt med Reaktion.

Force majeure

Reaktion er ikke forpligtet til at opfylde aftalen eller dele af denne, hvor dette umuliggøres af forhold uden for Reaktions kontrol. Herunder gælder, men er ikke begrænset til, sygdom, ulykker hos indehaver, ansatte og samarbejdspartnere og deres familie, krig, lynnedslag, strejker, lockouts, hard- og software svigt, brand og tyveri.

Ændring af forretningsbetingelser

Reaktion kan til en hver tid ændre disse forretningsbetingelser uden varsel.

Allerede indgåede aftaler påvirkes ikke herved, med mindre andet er skriftligt aftalt.

Reaktion har skabt kunder for nedenstående virksomheder

Hotels.com
Telia
GroupOn
Pixmania
GE Money
Betfair
Ellos
Onfone